Schoolcommissie

Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden- en Oost Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is, zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:


- Vertegenwoordiging van de ouders van de school.
Ouders hebben recht op en zijn gediend met een orgaan dat heel schoolnabij zorgt voor de behartiging van hun belangen.
- Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team.
De directeur is eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de school. Bij de uitoefening van die taak heeft de directeur en ook het team behoefte aan communicatie met (een afvaardiging van) zijn “klanten”, namelijk de ouders. Zaken die van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen, zijn in principe de moeite waard om met elkaar op commissieniveau te bespreken. De directeur en het team kunnen hun ideeën ventileren, maar ook de schoolcommissie kan met voorstellen ter verbetering of verandering komen. In een goed lopend “bedrijf” luister je naar elkaar en neem je met begrip voor elkaars positie de gewenste besluiten.
- Adviesorgaan richting bestuur.
Alle commissies zijn via hun vertegenwoordiger in de ledenraad verzekerd van de mogelijkheid hun mening over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan op schoolniveau ter kennis te brengen aan het bestuur. Het bestuur heeft de plicht om zo goed mogelijk te luisteren naar de geluiden die haar tijdens de vergadering worden aangereikt en daarmee rekening te houden bij de besluitvorming, waarbij wel dient opgemerkt te worden dat het bestuur in de organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt en in die zin een unieke positie inneemt.

De schoolcommissie bestaat uit minimaal drie leden die worden gekozen door en uit de leden van de vereniging behorend tot de afdeling. Een van de leden gekozen door en uit de “afdelingsleden” is tevens lid van de ledenraad van de VCO Midden en Oost-Groningen.

De schoolcommissie van de Sjaloomschool wordt gevormd door:
• Alex Sanders (voorzitter)
• Eddy Hiemstra
De schoolcommissie vergadert minimaal 6 x per cursusjaar. De directeur van de school woont als adviseur de vergaderingen van de schoolcommissie bij.

Medezeggenschapsraad (M.R.)

 
De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).
• Voor de geleding ouders zit Wim Kuipers in de MR.
• Voor de geleding personeel zit Janneke Maas in de MR.

Al met al zijn er dus nogal wat mogelijkheden om mee te beslissen over allerlei schoolzaken. Wij hopen dat u van de mogelijkheden gebruik zult maken, hetzij direct, hetzij indirect. Dit alles in het belang van de kinderen!